Cabinet de avocat Bratiloveanu Izabela Servicii

Cabinetul nostru poate exercita oricare din următoarele activităţi:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
 • asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare;
 • asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate;
 • apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
 • activităţi de mediere;
 • activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil;
 • stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
 • activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat;
 • orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

Domenii de expertiză:

Dreptul muncii

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela oferă o gamă largă de servicii în materia dreptului muncii şi vă îndrumă în situaţiile dificile cu care vă confruntaţi într-un mod practic dar şi eficient din punct de vedere financiar.

Serviciile noastre includ:

  • consultanţă privind cadrul legal în materie;
  • obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu;
  • obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat;
  • obligarea angajatorului la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior;
  • contestaţie împotriva deciziei de concediere a salariatului;
  • contestaţie împotriva deciziei de aplicare a unei sancţiuni disciplinare salariatului;
  • atragerea răspunderii salariatului pentru sume încasate necuvenit;
  • atragerea răspunderii salariatului pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate;
  • atragerea răspunderii salariatului pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului;
  • contestare abatere disciplinară;
  • asistare în faţa comisiei de disciplină;
  • contestaţii privind deciziile comisiei de disciplină;
  • consultanţă privind negocierea contractelor colective de muncă (la nivel de unitate, de ramură sau naţional);
  • asistenţă şi reprezentare în litigiile de muncă cu privire la drepturile şi obligaţiile stabilite prin contractul individual de muncă sau prin contractul colectiv de muncă;
  • apărarea drepturilor funcţionarilor publici şi a înalţilor funcţionari publici în litigiile cu autorităţile şi instituţiile publice;
  • asistenţă juridică şi reprezentare a reprezentanţilor profesiilor independente (contabili, medici, avocaţi, etc) în cazul aplicării de sancţiuni disciplinare pentru malpraxis, conduită necorespunzătoare sau încălcarea legislaţiei în domeniu;
  • încheierea şi executarea contractului individual de muncă;
  • modificarea contractului individual de muncă (detaşarea şi delegarea);
  • întreruperea şi încetarea contractului individual de muncă;
  • clauze în contractul de muncă: de confidenţialitate, de neconcurenţă, de mobilitate;
  • litigii privind accidente de muncă;
  • litigii privind concedieri nelegale;
  • litigii privind stabilirea şi acordarea concediilor: de odihnă, medicale, de studiu, fără plată;
  • litigii privind stabilirea şi acordarea drepturilor băneşti;
  • litigii privind stabilirea şi acordarea pensiilor.
Drept administrativ, fiscal, bancar şi contravenţional

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela oferă servicii de avocatură calificată atât pe linie de consultanţă cât şi pe linie de reprezentare în instanţă.

În domeniul dreptului administrativ, dreptului fiscal, dreptului bancar şi a dreptului contravenţional oferim următoarele tipuri de servicii juridice:

 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii privind anulare clauze abuzive din contractele bancare;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii privind nulitate comisioane bancare (comision de risc, comision de administrare credit, comision rambursare anticipată);
 • asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în litigii privind restituire sume de bani încasate în baza clauzelor abuzive;
 • redactarea cererilor de sesizare a Autorităţii Naţionale a Protecţiei Consumatorului;
 • anularea actului administrativ;
 • suspendarea executării actului administrativ;
 • aplicarea sancţiunii amenzii şi obligarea la despăgubiri;
 • contestarea procesului verbal de control încheiat de către Comisarii Gărzii Financiare şi a notei de constatare;
 • contestarea deciziei de respingere a contestaţiei;
 • reclamaţie administrativă;
 • cerere pentru obţinere de informaţii de interes public;
 • cerere în constatarea aprobării tacite;
 • obligarea la plata de amenzi judiciare pentru întârziere;
 • anularea actului administrativ;
 • acoperirea prejudiciului cauzat de emiterea actului administrativ;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii la executare împotriva titlurilor executorii în materie fiscală;
 • asistenţă juridică şi reprezentare privind excepţiile de nelegalitate a actelor administrative şi fiscale;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicţionale;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în litigii privind contestarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în litigii privind acordarea de despăgubiri ca urmare a prejudiciilor cauzate sau ca urmare a actelor administrative sau a omisiunilor autorităţilor publice;
 • consultanţă juridică şi reprezentare cu privire la: impozite directe sau indirecte, impozite şi taxe locale, impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice, TVA, evitarea dublei impuneri, recuperarea taxelor şi impozitelor percepute nelegal;
 • elaborarea contestaţiilor şi a documentaţiei privind litigiile fiscale, reprezentare în faţa tuturor instanţelor de contencios administrativ şi fiscal;
 • consultanţă juridică în scopul obţinerii de autorizaţii de funcţionare sau de autorizaţii de construcţie/contestarea acestora;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în vederea recuperării taxelor de înmatriculare achitate (taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxă de poluare, taxă emisii poluante şi taxă de mediu);
 • consultanţă juridică şi asistenţă în materia achiziţiilor publice (elaborarea ofertelor de participare la procedura de achiziţie publică, redactarea şi negocierea contractelor de asociere între participanţi, elaborarea de contestaţii privind desfăşurarea sau rezultatele procedurii de achiziţie publică, etc);
 • asistenţă juridică şi reprezentare privind contestaţiile în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor judecătoreşti.
Dreptul familiei

Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela vă pune la dispoziţie servicii de un înalt profesionalism în materia dreptului familiei privind:

 • cerere de divorţ;
 • cerere de divorţ prin acordul părţilor;
 • cerere în anularea actului încheiat de un minor fără încuviinţarea reprezentantului legal;
 • cerere de anulare a contractului de locaţiune;
 • cerere de anulare a actului de partaj voluntar;
 • cerere de anulare a actului de vânzare;
 • cumpărare a unui bun comun;
 • cerere de stabilire a domiciliului minorului;
 • cerere pentru stabilirea obligaţiei legale de întreţinere (plata pensiei de întreţinere a minorului, reducerea pensiei de întreţinere, majorarea pensiei de întreţinere, plata pensiei de întreţinere a soţului, plata pensiei de întreţinere a fostului soţ, plata pensiei de întreţinere viageră);
 • cerere de anulare a căsătoriei;
 • cerere în stabilirea paternităţii;
 • cerere pentru stabilirea maternităţii;
 • cerere în tăgăduirea paternităţii;
 • cerere de încuviinţare a adopţiei;
 • cerere de nulitate a adopţiei;
 • cerere de înregistrare tardivă a naşterii;
 • cerere pentru rectificarea, modificarea, completarea şi anularea actului de stare civilă;
 • cerere de declarare a dispariţiei;
 • cerere de declarare a morţii prezumate;
 • cerere de anulare a hotărârii declarative de moarte;
 • cerere de împărţire a bunurilor comune în timpul căsătoriei;
 • consiliere juridică şi sprijin victimelor violenţei în familie.

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela este specializat în litigiile de dreptul familiei şi vă poate ghida în momentele dificile, precum în cazul unui divorţ. Cauzele concrete ale desfacerii căsătoriei nu sunt individualizate în legislaţia noastră. Prin urmare, acestea pot fi de natură subiectivă (conduita culpabilă a unuia sau a ambilor soţi care a condus la deteriorarea relaţiilor de familie) sau de natură obiectivă (boala gravă a unuia dintre soţi, care face imposibilă continuarea căsătoriei). Motivele de natură subiectivă sunt lăsate la aprecierea instanţei care ţine cont de ansamblul circumstanţelor care particularizează un caz dat, urmând să decidă desfacerea căsătoriei doar atunci când motivele, a căror realitate a fost dovedită, sunt cu adevărat serioase, prin natura şi gravitatea lor compromiţând relaţiile dintre soţi.

Drept penal

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela din Craiova oferă servicii complete în materie penală, care constau în asistenţă juridică şi reprezentare judiciară în faţa organelor de cercetare penală – poliţie şi parchet şi în instanţele de judecată la audieri, reconstituiri, confruntări şi expertize.

Sub aspect sancţionator, dreptul penal se deosebeşte de dreptul civil prin prisma faptului că nu vizează decât să apere ordinea socială şi repară numai prejudiciul social prin intermediul acţiunii penale şi prin aplicarea pedepsei.

Sancţiunile penale au un caracter aflictiv, ele provocând o suferinţă condamnatului şi lovindu-l în punctele sale cele mai sensibile: libertatea, interzicerea anumitor drepturi, reputaţia sa şi patrimoniul.

Persoana condamnată penal este supusă oprobiului public, stigmatizată şi marginalizată.

Prin urmare, suntem conştienţi de efectele devastatoare pe care o acuzaţie de natură penală le poate avea asupra unei persoane, asupra familiei sale şi în privinţa implicaţiilor pe plan profesional.

Experienţa câştigată în domeniul penal ne-a permis obţinerea unor rezultate notabile în fiecare proces în care am fost implicaţi, în special în cazuri legate de:

 • liberare condiţionată;
 • amânarea sau întreruperea pedepsei;
 • contopirea pedepselor;
 • reabilitare (de drept sau judecătorească);
 • măsuri preventive (reţinerea, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauţiune, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă);
 • încetarea, revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive;
 • asistenţa şi reprezentarea părţilor civile în cadrul proceselor penale;
 • infracţiuni contra vieţii (omorul, omorul calificat, uciderea la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii, uciderea din culpă);
 • infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii (lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală din culpă, rele tratamente aplicate minorului, încăierarea);
 • infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie (violenţa în familie, uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă);
 • agresiuni asupra fătului;
 • infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în primejdie (lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, împiedicarea ajutorului);
 • infracţiuni contra libertăţii persoanei (ameninţarea, lipsirea de libertate în mod ilegal);
 • traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile (sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, proxenetismul, exploatarea cerşetoriei, folosirea unui minor în scop de cerşetorie, folosirea serviciilor unei persoane exploatate, folosirea prostituţiei infantile);
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale (violul, agresiunea sexuală, actul sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor)
 • infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private (violarea de domiciliu, violarea sediului profesional, violarea vieţii private, divulgarea secretului profesional);
 • infracţiuni contra patrimoniului (furtul, tâlhăria, abuzul de încredere, înşelăciunea, deturnarea licitaţiilor publice, exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, distrugerea şi tulburarea de posesie);
 • infracţiuni contra autorităţii (uzurparea de calităţi oficiale, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, ruperea de sigilii, sustragerea de sub sechestru);
 • infracţiuni privind frontiera de stat;
 • infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (nedenunţarea, omisiunea sesizării, inducerea în eroare a organelor judiciare, favorizarea făptuitorului, tăinuirea, obstrucţionarea justiţiei, influenţarea declaraţiilor, mărturia mincinoasă, răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, compromiterea intereselor justiţiei, încălcarea solemnităţii şedinţei, ultrajul judiciar, cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente, tortura, represiunea nedreaptă, evadarea, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, neexecutarea sancţiunilor penale);
 • infracţiuni de corupţie (luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, cumpărarea de influenţă);
 • infracţiuni de serviciu (delapidarea, purtarea abuzivă, abuzul în serviciu, neglijenţa în serviciu, conflictul de interese, deturnarea de fonduri şamd);
 • infracţiuni de fals;
 • infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice (punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, părăsirea locului accidentului sau ştergerea urmelor acestuia şamd);
 • infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglamentate de lege;
 • infracţiuni contra sănătăţii publice;
 • infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice;
 • infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice;
 • infracţiuni contra familiei (abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului);
 • infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate;
 • infracţiuni electorale;
 • fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice.
Litigii asociaţii de proprietari

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela a dobândit o experienţă valoroasă în litigiile privind asociaţiile de proprietari.

Vă vom explica paşii care trebuiesc urmaţi, acordând consultanţă privind orice aspect legat de acţiunile în pretenţii a asociaţiilor de proprietari pentru recuperarea restanţelor la întreţinere. Litigiile de acest tip s-au multiplicat în această perioadă dificilă pe plan economic. Trebuie reţinut că sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, din data când devine definitivă şi irevocabilă, poate fi investită cu formulă executorie şi pusă în executare în oricare din modalităţile prevăzute de noul Cod de Procedură Civilă. Prin urmare, asociaţia de proprietari se poate adresa unui birou de executori judecătoreşti solicitând să se iniţieze executarea silită asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau executarea silită prin poprierea pe salariu sau pe pensie. Vă vom mai preciza că asociaţia de proprietari, în funcţie de valoarea creanţei sau a bunurilor, respectiv salariului sau a pensiei, îşi alege modalitatea efectivă de executare silită.

Asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier. Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanţă cât şi în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.

Cadrul legal în această materie este dat de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor care reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin trei unităţi de proprietate imobiliară; administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin trei persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună. Legea se aplică proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din condominii.

Legea nr. 196/2018 are ca obiective generale: eficientizarea administrării locuinţelor, fie că sunt imobile colective tip bloc, locuinţe situate în curţi comune sau ansambluri rezidenţiale; o mai bună structură a organelor de conducere ale asociaţiilor de proprietari; clarificarea responsabilităţilor şi incompatibilităţilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociaţiilor de proprietari; instituirea regulamentului condominiului în care să se înscrie regulile de comportament şi de folosire a proprietăţii; clarificarea şi eficientizarea relaţiei dintre autorităţile publice şi asociaţiile de proprietari.

Oferim acelaşi tip de servicii atât clienţilor persoane fizice cât şi asociaţiilor de proprietari. Litigiile de acest gen sunt o prioritate pentru noi şi le acordăm întotdeauna o atenţie sporită.

Drept procesual civil

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela asigură servicii complete de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele (judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) privind:

 • cerere de intervenţie în nume propriu;
 • cerere de intervenţie accesorie;
 • cerere de chemare în judecată a titularului dreptului;
 • cerere de chemare în judecată a altor persoane;
 • cerere de chemare în garanţie;
 • apel;
 • întâmpinare;
 • recurs;
 • cerere de popriere asigurătorie;
 • cerere de sechestru asigurător;
 • cerere de sechestru judiciar;
 • cerere de perimare;
 • cerere pentru refacerea înscrisurilor sau hotărârilor dispărute;
 • cerere de îndreptare a erorii materiale din hotărârile judecătoreşti;
 • cerere de lămurire a dispozitivului hotărârii judecătoreşti;
 • cerere de completare a hotărârii judecătoreşti;
 • acţiune în constatare;
 • contestaţie la executare;
 • ordonanţă preşedinţială;
 • somaţie de plată;
 • ordonanţă de plată;
 • reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru;
 • cerere de acordare a ajutorului public judiciar, samd.

Având o pregătire solidă în domeniul dreptului procesual civil, asistenţa juridică acordată de Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela cuprinde studiul preliminar al fiecărui caz, redactarea cererii şi reprezentarea în faţa instanţelor.

Dreptul proprietatii intelectuale

Izabela Bratiloveanu – Titlul de Consilier în proprietate industrială pentru obiectul Mărci şi indicaţii geografice, pe baza promovării examenului de atestare a consilierilor în proprietate industrială din sesiunea mai 2017.

Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă acea ramură de drept al cărui obiect îl constituie normele juridice care reglementează creaţiile intelectuale cu caracter literar, artistic sau ştiintific, precum şi creaţiile cu aplicabilitate industrială, fiind format din doua subramuri:

 • Subramura dreptului de autor şi
 • Subramura dreptului proprietăţii industriale.
 • Dreptul de autor cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile referitoare la realizarea şi protecţia operelor literare, artistice sau ştiinţifice.
 • Dreptul proprietăţii industriale cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile referitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie şi la semnele distinctive ale acestei activităţi.

Dupa cum s-a spus în literatura de specialitate, obiectul dreptului de proprietate industriala se împarte în trei categorii:

 • Creaţiile noi, o reprezintă drepturile realizatorilor de desene şi modele, invenţiile, modelele de utilitate, protecţia noilor soiuri de plante şi rase de animale, protecţia topografiilor produselor semiconductoare şi protecţia informaţiei confidenţiale;
 • Semnele noi, care are ca obiect semnele distinctive cum ar fi mărcile, indicaţiile geografice, firmele şi semnele comercianţilor;
 • Concurenţa neloială.
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală este un element extrem de important pentru persoanele juridice şi persoanele fizice în contextul economic actual.

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela oferă consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare judiciară în faţa instanţelor de judecată în litigii având ca obiect disputarea sau încalcarea unui drept de proprietate intelectuală.

Drept civil

Potrivit Codului Civil, toate persoanele fizice şi juridice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil. Experienţa vastă de care beneficiem în domeniul dreptului civil ne permite să acordăm asistenţă juridică şi reprezentare judiciară în cele mai dificile cazuri şi să furnizăm clienţilor noştri servicii juridice personalizate.

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela activează cu succes în domeniul dreptului civil, rezolvand toate tipurile de litigii civile, în special:

 • Acţiune în revendicare imobiliară;
 • Acţiune în revendicare mobiliară;
 • Cerere de grăniţuire;
 • Despăgubiri pentru servitutea de trecere;
 • Servitutea de vedere;
 • Servitutea de trecere;
 • Realizarea servituţii de trecere;
 • Acţiune în superficie;
 • Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unei construcţii prin accesiune imobiliară;
 • Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune;
 • Acţiune în rectificarea înscrierilor de carte funciară;
 • Acţiune în constatarea deschiderii succesiunii şi a stabilirii calităţii de moştenitor;
 • Cerere de partaj succesoral;
 • Cerere de revocare a donaţiei;
 • Cerere de revocare a legatului;
 • Cerere de petiţie de ereditate;
 • Acţiune în anularea certificatului de moştenitor;
 • Cerere de raport al donaţiilor;
 • Acţiuni în răspundere civilă delictuală (pentru fapta proprie, pentru fapta altuia, pentru prejudiciul cauzat de animale, pentru prejudiciul cauzat de lucruri, pentru ruina edificiului);
 • Acţiune în răspundere contractuală;
 • Acţiuni izvorâte din cvasicontracte (gestiunea intereselor altei persoane, îmbogăţirea fără just temei, plata lucrului nedatorat);
 • Acţiune oblică;
 • Acţiune pauliană;
 • Acţiune în simulaţie;
 • Acţiune în constatarea dreptului de retenţie;
 • Acţiune în constatarea nulităţii contractului;
 • Cerere de rezoluţiune a contractului;
 • Cerere de reziliere a contractului;
 • Acţiune în evacuare;
 • Acţiuni în răspundere pentru evicţiune (acţiune în rezoluţiunea contractului pentru evicţiunea totală, acţiune în reducerea preţului vânzării pentru evicţiune parţială);
 • Rectificare acte de stare civilă;
 • Anulare proces verbal amendă contravenţională;
 • Învestiri cu formulă executorie;
 • Reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită în faţa instanţelor de judecată şi a executorilor judecătoreşti;
 • Contestaţii şi opoziţii la executare;

Acţiuni în materie de carte funciară:

 • cerere pentru intabularea dreptului de ipotecă;
 • cerere pentru intabularea dreptului de coproprietate pe baza unui certificat de moştenitor;
 • cerere pentru înscrierea dreptului de superficie;
 • cerere de înscriere în cartea funciară;
 • cerere de rectificare în cartea funciară.

De asemenea, ne ocupăm de redactarea tuturor înscrisurilor şi a actelor ce sunt necesare acţiunilor în instanţă.

Dreptul afacerilor

Cabinetul de avocat Bratiloveanu Izabela din Craiova oferă consultanţă privind orice aspect legat de dreptul afacerilor clienţilor noştri (societăţi, instituţii bancare, asociaţii, fundaţii, producători, distribuitori, instituţii de caritate, întreprinzători, operatori economici, regii autonome).

Intervenţia avocatului în materia contractelor este una extrem de importantă în dreptul afacerilor deoarece acestea se regăsesc în activitatea oricărei persoane juridice. În vederea protejării clienţilor noştri, ne ocupăm în cele mai mici detalii de realizarea contractelor, acoperind toate riscurile care pot rezulta în timpul derulării contractelor, în caz de nevoie antrenând răspunderea părţii care se află în culpă.

Activitatea noastră este extrem de variată, însă, am fost solicitaţi în special cazuri de:

 • cerere de anulare a incidentului de plată;
 • cerere de opoziţie împotriva hotărârii AGA;
 • acţiune în regularizare;
 • cerere în declararea nulităţii societăţilor comerciale;
 • cerere în anularea hotărârilor AGA;
 • acţiune în suspendarea hotărârilor AGA;
 • obligarea administratorului la repararea prejudiciului cauzat societăţii;
 • sesizarea instanţelor în vederea desemnării experţilor care să analizeze operaţiunile referitoare la gestiunea societăţii;
 • acţiune în răspunderea administratorului;
 • asistenţă şi reprezentare în tranzacţii;
 • asistenţă şi reprezentare în procedura executării silite;
 • redactare a cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei;
 • redactare a cererilor de înscriere a creanţei la masa credală;
 • formularea de contestaţii la Tabelul preliminar de creanţe şi la Tabelul definitiv de creanţe;
 • asistenţă şi reprezentare în cadrul adunărilor creditorilor şi în relaţia cu lichidatorul;
 • redactarea de puncte de vedere pentru adunările creditorilor;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul procedurii insolvenţei în faţa instanţelor de judecată;
 • acordare consultanţă juridică pentru stabilirea oricărei forme de societate (cu sau fără personalitate juridică);
 • consultanţă juridică privind activitatea curentă a persoanei juridice;
 • redactarea actelor constitutive ale societăţii;
 • redactarea de proiecte de divizare, fuziune şi restructurare;
 • înregistrarea menţiunilor de modificare a statutului unei societăţi;
 • mediere, tranzacţii în faza procesuală şi postprocesuală;
 • întocmirea de notificări, somaţii, adrese, cereri;
 • asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului;
 • înfiinţare societate;
 • modificare act constitutiv;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de funcţionare;
 • redactare acte adiţionale, hotărâri AGA;
 • rezervare denumire societate;
 • obţinere certificat de cazier fiscal;
 • obţinere certificat constatator;
 • autorizare de funcţionare;
 • reducere şi majorare a capitalului social;
 • cesiune acţiuni sau părţi sociale;
 • intrare sau retragere asociaţi;
 • numire administratori;
 • înfiinţare şi radiere puncte de lucru, sucursale, filiale sau reprezentanţe;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare date de identificare asociaţi.